National Taiwan Ocean University Institutional Repository:作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4343077      在线人数 : 239
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Yao-Wei Huang"的相关文件  

回到依作者浏览

显示 5 项.

类别 日期 题名 作者
[光電科學研究所] 演講及研討會 2012 Applications of plasmonic hotspots on laser-treated AgOx thin film Ming Lun Tseng; Yao-Wei Huang; Min-Kai Hsiao; Hsin Wei Huang; Yu-Hsuan Lin; Cheng Hung Chu; Nien-Nan Chu; You Je He; Chia Min Chang; Li Chung Kuo; Yu Lim Chen; Wei Chih Lin; Ding-Wei Huang; Hai-Pang Chiang; Din Ping Tsai
[光電科學研究所] 演講及研討會 2012 Light manipulation by gold nanobump Chia Min Chang; Cheng Hung Chu; Ming Lun Tseng; Yao-Wei Huang; Hsin Wei Huang; Bo Han Chen; Ding-Wei Huang; Din Ping Tsai
[光電科學研究所] 期刊論文 2014 Vertical split-ring resonator based nanoplasmonic sensor Pin Chieh Wu; Greg Sun; Wei Ting Chen; Kuang-Yu Yang; Yao-Wei Huang; Yi-Hao Chen; Hsiang Lin Huang; Wei-Lun Hsu; Hai Pang Chiang; Din Ping Tsai
[光電科學研究所] 期刊論文 2012-06 Fast Fabrication of a Ag Nanostructure Substrate Using the Femtosecond Laser for Broad-Band and Tunable Plasmonic Enhancement Ming Lun Tseng; Yao-Wei Huang; Min-Kai Hsiao; Hsin Wei Huang; Hao Ming Chen; Yu Lim Chen; Cheng Hung Chu; Nien-Nan Chu; You Je He; Chia Min Chang; Wei Chih Lin; Ding-Wei Huang; Hai-Pang Chiang; Ru-Shi Liu; Greg Sun; Din Ping Tsai
[光電科學研究所] 期刊論文 2012 Blinking of the hotspots at laser treated AgOx thin film Din Ping Tsai; Ming Lun Tseng; Yao-Wei Huang; Min-Kai Hsiao; Hsin Wei Huang; Yu-Hsuan Lin; Cheng Hung Chu; Nien-Nan Chu; You Je He; Chia Min Chang; Li Chung Kuo; Yu Lim Chen; Wei Chih Lin; DingWei Huang; Hai-Pang Chiang

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈