English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 26428/38182
造訪人次 : 1705190      線上人數 : 33
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [241/257]
專利 [0/8]
技術報告 [0/10]
期刊論文 [422/517]
演講及研討會 [33/153]
研究計畫 [106/175]

鄰近社群

商船學系 [747/989]
航運管理學系 [1981/2755]
運輸科學系 [628/1011]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
簡介:輪機工程學系
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 1009. (共41頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
10066006 [1/1]
A. Sau [2/2]
Ai-Tsung Li [1/1]
and Hao-Jie Liang [1/1]
Ankam Bhaskar [4/4]
B. J. Huang [2/2]
Bae-yinn Hwang [1/1]
Bin Lin [2/2]
Bin-Shin Shr [1/1]
Bo-Jyun Huang [4/6]
Bo-Wei Hong [1/1]
Bo-Yu Lin [3/3]
C.-C. Chang [0/1]
C. C. Fang [3/3]
C-C Ku [19/32]
C. C. Kuo [1/1]
C. C. Shing [3/3]
C. C. Sun [3/3]
C-H Chang [2/3]
C. H. Huang [1/1]
C.-H. Lin [2/2]
C.I. Sheu [1/1]
C. J. Lee [1/1]
C. L. Chang [0/1]
C.-L. Huang [0/1]
顯示項目1-25 / 1009. (共41頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋