English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 20710/31041
造訪人次 : 1150756      線上人數 : 28
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [26/29]
技術報告 [0/4]
期刊論文 [16/39]
演講及研討會 [0/22]
研究計畫 [1/1]

鄰近社群

外語教學研究中心 [4/22]
師資培育中心 [26/95]
應用經濟研究所 [322/432]
教育研究所 [370/441]
海洋文化研究所 [88/244]
海洋法律研究所 [553/614]
通識教育中心 [42/149]

RSS Feed RSS Feed
簡介:應用英語研究所
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 96. (共4頁)
1 2 3 4 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Alhassan, Alia [1/1]
Chang P.-Y. [0/1]
Chao, Wei-Yu [1/1]
Che-min Chou [1/1]
Chen, Hung-Yen [0/1]
Chen, Jia-Chun [1/1]
Chen-Pei Huang [1/1]
Chern Chiou-lan [0/1]
Chiao, Chih-Hai [1/1]
Chih-Cheng Lin [1/1]
Chih-Ting Yu [1/1]
Chiou-Lan Chern [1/1]
Dinh Duy Luong [1/1]
Hsiao-yun Ho [1/1]
Hsin-chou Huan [0/1]
Hsin-Chou Huang [10/11]
Hsing-Yu Pan [1/1]
Hsu, Mei-Fang [1/1]
Huang Hsin-chou [0/1]
Huang, Kuo-Jung [1/1]
I-Lin Chien [1/1]
Ju Chuan Huang [3/4]
Ju-yu Peng [1/1]
Kuo Y. [0/1]
Kuo, Ya-Chu [0/1]
顯示項目1-25 / 96. (共4頁)
1 2 3 4 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋