English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 26428/38182
造訪人次 : 1705266      線上人數 : 36
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [18/19]
技術報告 [0/2]
期刊論文 [100/186]
演講及研討會 [6/68]
研究計畫 [3/8]

RSS Feed RSS Feed
簡介:海洋文化研究所
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 73. (共3頁)
1 2 3 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chi-Jen Yu [1/1]
Chi Kao [1/1]
Chia, Li-Wen [1/1]
Chun-Hao Ying [1/4]
He, Si-Wei [1/1]
Hsin-Fen Chen [1/1]
Hsiu-chih Tsai [7/7]
Hsu, Kun-Shan [1/1]
Hsu, Tzu-Yun [1/1]
Huang, Ching-Fen [1/1]
I -Fen Tsai [1/1]
Kao, Mei-kuan [0/1]
Li-sheng Huang [1/1]
Lin,Bo-Cheng [1/1]
Lin, Tang-Hsun [1/1]
Nan-Hsin Ma [1/1]
Pei-Chun Liu [1/1]
Seong-Su An [1/1]
Sun-Hye Kim [1/1]
Tsai, Huai-De [1/1]
Wang, Chun-Chang [1/1]
Yu, Su-Yun [1/1]
何四維 [1/1]
余素雲 [1/1]
劉珮君 [1/1]
顯示項目1-25 / 73. (共3頁)
1 2 3 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋