English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 20710/31041
造訪人次 : 1150754      線上人數 : 29
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [336/336]
專利 [1/22]
期刊論文 [280/356]
校內出版品 [2/2]
演講及研討會 [227/295]
研究計畫 [128/242]

鄰近社群

光電科學研究所 [717/921]
通訊與導航工程學系 [687/891]
電機工程學系 [1408/1814]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
簡介:資訊工程學系
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 1534. (共62頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Aaron Birkland [1/1]
Alan Liu [1/1]
Alex Huang [1/1]
Anish Suri [1/1]
Anuj Batra [1/1]
B. K. Zhan [0/1]
B. Su [0/2]
Bau-Tsz Huang [1/1]
Bing-Chiang Jeng [1/1]
Bing-Jr Shen [1/1]
Bing-Kun Chan [0/2]
Bing-Yao Lin [1/1]
Blacky T. Kao [1/2]
Bo-Han Su [4/5]
Bo-Ru Huang [1/1]
Bo-Yuan Wong [1/1]
Bob-Nan Chen [0/1]
Bor-Chen Kuo [4/4]
Bor-Kai Hsiung [1/1]
Bryant Chen [2/2]
C. C. Chang [0/1]
C.C. Chiang [1/1]
C.-C. Lee [1/1]
C.-C.Sheu [0/1]
C. F. Hsieh [0/1]
顯示項目1-25 / 1534. (共62頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋