English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 26428/38182
造訪人次 : 1705206      線上人數 : 33
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [1063/1104]
技術報告 [0/4]
期刊論文 [759/882]
演講及研討會 [33/103]
研究計畫 [412/669]

鄰近社群

材料工程研究所 [623/855]
機械與機電工程學系 [1000/1830]
系統工程暨造船學系 [755/1238]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
簡介:河海工程學系
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 3291. (共132頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
A. Cheng [6/7]
A. Roland [1/1]
A.V. Babanin [1/1]
Aaron Roland [1/1]
ALee, W.F [1/1]
Alexander V. Babanin [2/2]
Amalendu Sau [2/2]
An Cheng [12/14]
An-Chien Wu [3/4]
An-Chih Chang [1/1]
An-Yuan Tsai [1/1]
and Chin-Yen Tsai [1/1]
and Kuang-An Chang [1/1]
and Shun-Chung Tsung [1/1]
and Wen-Jung Chen [1/1]
André L. A. Raabe [1/1]
Andrea Cucco [2/2]
Antonio H. F. Klein [1/1]
Aron Roland [4/4]
Babanin, A.V. [1/1]
Bao-Ching Chen [1/1]
Bao-Shi Shiau [5/5]
Ben-Jue Tsai [4/4]
Ben-Yuan Lin [1/1]
Beng-Chun Lee [1/1]
顯示項目1-25 / 3291. (共132頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋