English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 20710/31041
造訪人次 : 1150754      線上人數 : 29
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [528/739]
專利 [0/41]
技術報告 [0/17]
期刊論文 [284/571]
演講及研討會 [23/73]
研究計畫 [102/278]

鄰近社群

材料工程研究所 [528/760]
河海工程學系 [2033/2527]
系統工程暨造船學系 [715/1015]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
簡介:機械與機電工程學系
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 2076. (共84頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
A. J. Przekwas [0/1]
A.S.-Y. Lee [0/1]
Abraham Lee [0/1]
Anastasia Muliana [8/8]
Andrzej J. Przekwas [1/1]
B.S. Pan [1/1]
B.-S. Wu [1/1]
B T Liao [0/2]
B. Zhang [0/1]
Bang-Yen Lee [1/1]
Bee-Fong Wu [0/1]
Bing-Hua Lin [1/1]
Bing-Song Wu [0/1]
Bishop,Robert H. [1/1]
BO-CHENG HUANG [1/1]
Bo-Chuang Huang [1/1]
Bo-Huei Wu [1/1]
Bo-Tsun Chou [0/5]
Bon Long Fang [0/1]
Bor-Jiunn Wen [13/13]
Bor-Yuan Chen [0/1]
C. -c. Lin;C. -k. Chen [0/1]
C. -K. Lee [1/1]
C. -L.Wang1 [1/1]
C. C. [0/2]
顯示項目1-25 / 2076. (共84頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋