English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 26428/38182
造訪人次 : 1705250      線上人數 : 35
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [413/432]
技術報告 [0/3]
期刊論文 [211/275]
演講及研討會 [31/156]
研究計畫 [92/123]

鄰近社群

航運管理學系 [1981/2755]
輪機工程學系 [803/1122]
運輸科學系 [628/1011]

RSS Feed RSS Feed
簡介:商船學系
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 1277. (共52頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
??? [1/1]
A S Chiou [1/2]
A. Wall [2/2]
Alan Wall [1/1]
An-Bin Huang [1/1]
An-Kuo Shiue [2/2]
An-Tai Hsu [1/1]
Anchun Chiang [1/1]
and Ian Parberry [1/1]
and Juan-Chen Huang [1/1]
Andy D. Ouyang [1/1]
B6. Chung-Ping Liu [0/1]
Bang-Shye Jong [1/1]
Bao-Ann Chang [1/1]
Bin Li [1/1]
Bin Lin [11/12]
Bo-Han Shui [1/1]
Bonsall S. [3/3]
Bor-I Lin [1/1]
C. C. Chou [2/2]
C C Hung [0/1]
C. Chen [1/1]
C.-H. Laih [0/1]
C.J. TZENG [2/2]
C L Chang [0/1]
顯示項目1-25 / 1277. (共52頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋