National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27287/39131
造访人次 : 2444762      在线人数 : 32
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5301-5325 / 45095. (共1804页)
<< < 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ching-Yun Pan [1/1]
Ching-Yun Yang [1/1]
Ching-Yun Yueh [8/8]
Ching-Yung Chiu [1/1]
Ching-Yung Pong [3/3]
Chingis M. Nigmatullin [1/1]
Ching‐Cheng Chang [6/6]
Ching‐Fong Chang [1/1]
Ching‐Fu Chang [1/1]
Ching‐Hsiang Chiu [1/1]
Ching‐Hui Tang [1/1]
Ching‐Yu TSAO [1/1]
Chinlai Lee [1/1]
Chinming Kao [1/1]
Chinsu Liu [0/1]
ChinTeng Lin [1/1]
Chinyuan Chang [3/3]
Chin‐Chang Hung [1/1]
Chin‐Lai Lee [2/2]
Chin‐Pei Chou [1/1]
Chin‐Shan Lu [1/1]
Chin‑Feng Lin [1/1]
Chin‑Jui Liu [1/1]
Chin–Ping Lin [1/1]
Chiou [0/1]
显示项目5301-5325 / 45095. (共1804页)
<< < 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈